بایگانی برچسب: دکتر برای بیماری وگنر

بیماری وگنر چیست؟

توسط:

تعریف بیماری وگنر : نام این بیماری گرفته شده از نام دکتر فردریک وگنر است که به تشریح این بیماری پرداخت. بیماری وگنر نوعی اختلال نادر است و از انواع بیماری های خود ایمنی محسوب می شود. بیماری وگنر جزء یکی از گروه های بیماری واسکولیت شمرده می شود. در این بیماری ما با التهاب […]